مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
VPS 256 -

256MB Ram,8GB hard,100GB Transfer,1000 mpbs,1 ip address


VPS 512 -

512MB Ram,30GBhard,500GB Transfer,1000 mpbs,1 ip address

VPS1024 -

1024MB Ram:50GBhard:750GB Transfer:1000 mpbs:1 ip address:

VPS2048 -

2048MB Ram,70GB hard,1000GB Transfer,1000 mpbs,1 ip address


VPS3072 -
3072MB Ram,100GB hard,1500GB Transfer,1000 mpbs,1 ip address


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.215.79.68) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution